Módosították a szövetkezeti hitelintézetekről szóló törvényt


2019. dec 11. írta: Takarék

Az országgyűlés tegnap néhány ponton módosította a szövetkezeti hitelintézetekről szóló tőrvényt az alábbiak szerint:

(1) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályokmódosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A közgyűlés – a (7)–(10) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével – a határozatait a jelen lévő tagok szavazatainak többségével hozza meg. A közgyűlésen az Integrációs Szervezet minden tagjának egy szavazata van.”

(2) Az Szhitv. 6. §-a a következő (7)-(10) bekezdéssel egészül ki:

(7) Az 1/A. § b), g) és h) pontjában meghatározott integrációs célok megvalósulása és a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja által az Integrációs Szervezet rendelkezésére bocsátott vagyon felhasználásának folyamatos figyelemmel kísérése érdekében az Integrációs Szervezet közgyűlésen tanácskozási joggal részt vesz a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelősminiszter vagy az általa kijelölt személy.

(8) Az Integrációs Szervezet közgyűléséről a meghívó tagoknak történő megküldésével egyidejűleg értesíteni kell a (7) bekezdésben meghatározott minisztert a napirend és a kapcsolódódokumentumok egyidejű megküldésével. Az értesítésben nem szereplő új napirendi pont17 megtárgyalásához a (7) bekezdésben meghatározott miniszter vagy képviselőjének az egyetértése szükséges.

(9) A (7) bekezdésben meghatározott miniszter – a kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatokmeghozatala érdekében – jogosult kezdeményezni a közgyűlés összehívását, továbbá a közgyűlésre új napirendi pont felvételét, ha az igazgatóság tevékenysége sértheti a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja által az Integrációs Szervezet rendelkezésére bocsátott vagyon integrációscélokhoz igazodó felhasználását.

(10) Az Integrációs Szervezet közgyűlésének 7. § (1) bekezdés a), d), e), f), g) és h) pontjában meghatározott döntéséhez, továbbá a (9) bekezdésben meghatározott kérdésben hozott döntéséhez a(7) bekezdésben meghatározott miniszter vagy képviselőjének a jóváhagyása szükséges.”

Az Szhitv. 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

(5) Az Integrációs Szervezet felügyelőbizottságának ülésén a 6. § (7) bekezdésben meghatározottminiszter vagy képviselője tanácskozási joggal részt vesz.”

Az Szhitv. 11/F. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(9) Az Integrációs Szervezet nem egyetemleges felelősség mellett működő tagja Integrációs Szervezetből való kilépésére az (1)-(8) bekezdést nem kell alkalmazni. E tag Integrációs Szervezetijogviszonya a kilépési szándékának az Integrációs Szervezet igazgatósága részére történőbejelentése közlésében meghatározott nappal szűnik meg. Az Integrációs Szervezet a tagságijogviszony megszüntetésére vonatkozó szándék bejelentését követően, de legkésőbb a tagságijogviszony megszűnésétől számított 30 napon belül visszafizeti a tag részére a 4. § (2) bekezdése szerinti a tag által – közvetlenül az Integrációs Szervezet részére – rendelkezésre bocsátott vagyonihozzájárulás összegét; a tag a vagyoni hozzájárulás visszafizetéséről lemondhat.

no-image.jpg

Szólj hozzá