FHB NyRt. rendkívüli tájékoztatás


2015. dec 29. írta: Takarék

Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; a továbbiakban a „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55.§ (1) bekezdése, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklet 1.7. és 2.4. pontjai szerinti rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alábbiakról.

A Társaság Igazgatósága 2015. december 28. napján, a Társaság ugyanaznap megtartott rendkívüli közgyűlésének 4/2015. (12.28.) számú határozatában foglalt felhatalmazás alapján és annak keretei között, elhatározta a Társaság alaptőkéjének új részvények kibocsátásával történő felemelését.

Tekintettel arra, hogy a Társaság közgyűlése korábban, a 9/2014. (04.28.) számú határozatával a jegyzési elsőbbségi jogot a jelen tájékoztatás szerinti esetre kizárta, így a Társaság Igazgatósága a felhatalmazás alapján akként döntött, hogy az új részvények átvételére zárt körben kerülhet sor.

Az új részvényesek az alaptőke felemelése során kibocsátandó új részvényeknek a határozatban foglaltakkal összhangban történő átvételéről szóló nyilatkozatukat legkésőbb 2015. december 30. napjáig tehetik meg, illetőleg ugyanezen napig bocsáthatják a Társaság rendelkezésére az új részvények ellenértékét (kibocsátási értékét).

A Társaság Igazgatóságának fentiek szerinti döntéséhez a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény 17/K.§ (1) bekezdése alapján a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósága hozzájárult.

A Társaság az alaptőke felemelésének sikeres lezárása esetén haladéktalanul tájékoztatja a nyilvánosságot – a tőzsdei kereskedés felfüggesztését indokoló – ezen tényről és az alaptőke felemelésével összefüggő további esetleges információkról.

Budapest, 2015. december 28.

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

 

 

A 2015. DECEMBER 28. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

KÖZLEMÉNY

Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. VIII. 15.) PM rendelet alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket a 2015. december   28. napján megtartott rendkívüli Közgyűlésén („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító összes „A” sorozatú részvény száma 66.000.010 darab. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 253.601 darab „A” sorozatú saját törzsrészvény volt. Ez alapján a Közgyűlésen összesen 65.746.409 darab „A” sorozatú törzsrészvény, mint szavazásra jogosító részvény kerülhetett figyelembe vételre. Ehhez képest a Közgyűlésre érvényesen regisztrált és jelenlévő „A” sorozatú törzsrészvények száma 44.174.496 darab volt.

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek. A le nem adottnak minősülő szavazatok a Közgyűlésre érvényesen regisztrált és jelenlévő „A” sorozatú törzsrészvények számához viszonyítottan kerültek megjelenítésre.

Az ügyrendi jellegű határozat összefoglalása az alábbi:

A Közgyűlés az 1/2015. (12.28.) sz. határozatával egyhangúlag megválasztotta a Közgyűlés tisztségviselőit.

Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak:

1. sz. napirendi pont:

Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemelésére

(a 10/2014. (04.28.) sz. közgyűlési határozat módosítása)

 

I. A közgyűlés az 1. számú napirendi pont körében először Dr. Imre András részvényes által indítványozott alábbi határozati javaslatról szavazott, és azt az alábbiak szerint elutasította:

A közgyűlés 2/2015. (12.28.) sz. határozata

A közgyűlés az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

Az FHB Jelzálogbank Nyrt. közgyűlése a mai rendkívüli ülését felfüggeszti.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 44.174.496; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,931 %.

Igen szavazat:                       10.906                         0,025%

Nem szavazat:                       44.134.254                 99,909%

Tartózkodás:                          29.336                        0,066%

Le nem adott szavazat:             0

 

II. A közgyűlés az 1. számú napirendi pont körében másodszor a Dr. Hajdú Tibor Zoltán által képviselt MNV Zrt. részvényesnek a Társaság Igazgatósága által előterjesztett határozati javaslathoz kapcsolódó alábbi módosító indítványáról szavazott, és azt az alábbiak szerint elutasította:

A közgyűlés 3/2015. (12.28.) sz. határozata

A közgyűlés az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

1.) A Határozati javaslat 1. pontjában a „2014. évi rendes közgyűlésen hozott” szövegrész után szerepeljen a „9/2014. (04.28.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi, a” szövegrész;

2.) A Határozati javaslat 1. pontjának végére kerüljön beemelésre az alábbi szövegrész: „a Társaság által felkért, nemzetközileg elismert független értékelő által megállapított reális kibocsátási értéken számítva”, továbbá a Határozat 1. pontját kiegészíti az alábbi rendelkezéssel: „A Társaság részvényesei – a tulajdonosi részesedésük arányában – a tőkeemelés pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén jegyzési elsőbbségi joggal rendelkeznek. A Társaság Igazgatósága 15 napos határidőt köteles biztosítani a részvényesek részére az elsőbbségi jog gyakorlására.”

3.) A Határozati javaslat 2. pontjának 1. alpontja végére kerüljön beemelésre az alábbi szövegrész: „a Társaság által felkért, nemzetközileg elismert független értékelő által megállapított reális kibocsátási értéken számítva. A Társaság részvényesei – a tulajdonosi részesedésük arányában – a tőkeemelés pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén jegyzési elsőbbségi joggal rendelkeznek. A Társaság Igazgatósága 15 napos határidőt köteles biztosítani a részvényesek részére az elsőbbségi jog gyakorlására.”

Az érvényesen leadott szavazatok száma 37.304.529; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,931 %.

Igen szavazat:                      4.847.940                   10,975%

Nem szavazat:                    32.427.253                   73,407%

Tartózkodás:                       29.336                          0,066%

Le nem adott szavazat:          6.869.967                   15,552%

 

III. A közgyűlés a fentieket követően az Igazgatóság által előterjesztett javaslat alapján az alábbi határozatot hozta:

A közgyűlés 4/2015. (12.28.) sz. határozata

1. Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban a Társaság”) közgyűlése (a továbbiakban a „Közgyűlés”) a Társaság korábbi, 2014. évi rendes közgyűlésén hozott 10/2014. (04.28.) sz. határozat (a továbbiakban a „Határozat”) 1. pontját – nem érintve a Határozat egyéb pontjainak, illetőleg a Határozattal érintett közgyűlési napirendi ponthoz tartozó egyéb közgyűlési döntések érvényességét és hatályát – módosítja akként, hogy az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét a Társaság – az Igazgatóság alaptőke felemelését elhatározó döntése időpontjában fennálló – alaptőkéjének 67,5%-ával egyenlő összeggel, de – névértéken – maximum 4.450.000.000, -Ft, azaz Négymilliárd-négyszázötvenmillió forint összeggel emelheti fel.

2. A Közgyűlés a jelen határozat 1. pontjában foglaltak alapján a Határozat módosításokkal egységes szövegét az alábbiak szerint állapítja meg.

„A Közgyűlés a Ptk. 3:294. §-a, továbbá a Társaság Alapszabályának 7.3 pontja alapján felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság alaptőkéjének felemelésére az alábbi feltételekkel:

  1. Az Igazgatóság jelen felhatalmazás alapján a Társaság alaptőkéjét legfeljebb a Társaság – az Igazgatóság alaptőke felemelését elhatározó döntés e időpontjában fennálló – alaptőkéjének 67,5%-ával egyenlő összeggel, de –névértéken – maximum 4.450.000.000,-Ft, azaz Négymilliárd-négyszázötvenmillió forint összeggel emelheti fel.
  1. Jelen felhatalmazás a jelen határozat keltétől számított kettő évig terjedő határozott időtartamra szól, és a Közgyűlés határozatával megújítható.
  1. Jelen felhatalmazás a Ptk. III. könyv XXXVI. fejezet szerinti valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.
  2. A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben a Társaság Alapszabálya, valamint a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

3. A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a módosításokkal egységes Határozatot az Alapszabályban meghatározott módon tegye közzé, valamint intézkedjen a Közgyűlés döntésének a cégbírósághoz történő bejelentéséről.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 44.174.496; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,931 %.

Igen szavazat:                           39.342.251                       89,061%

Nem szavazat:                             4.832.245                       10,939%

Tartózkodás:                              0

Le nem adott szavazat:               0

* * *

 2. sz. napirendi pont:

Egyebek

 Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot.

 

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

 

Forrás: bet.hu

fhb_mti-mathe_zoltan.jpg

fotó: MTI / Máthé Zoltán

Szólj hozzá